Statut

Na podlagi Zakona društvih (Zdru-1-UPB2; Uradni list RS št. 64/2011) je Humanitarni klub Soroptimist Celje sprejel na letnem zboru članic dne 5.03.2013 Pravila HKSC ter na letnem zboru članic dne 16.09.2015 določene popravke. V nadaljevanju je podan čistopis za

 

PRAVILA
Humanitarnega kluba Soroptimist Celje

 


I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.člen

 

Ime in sedež društva

Ime društva je »Humanitarni klub Soroptimist Celje« (v nadaljevanju: klub).

Sedež kluba je: Celje.


2. člen

 

Klub je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb – članic (vsi izrazi v tem statutu so podani v ženskem spolu in zajemajo tako moško kot žensko obliko), v katerega se članice združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v 4. členu tega temeljnega akta v skladu z veljavnim zakonom o društvih (Ur. list RS, št. 64/2011).

V klubu je obvezna nevtralnost glede političnih, narodnostnih ali religioznih vprašanj, o katerih se ne razpravlja in ne opravlja propagandne dejavnosti. V imenu in za klub je mogoče javno izreči ali objaviti stališča oziroma mnenja samo v primeru, če s tem predhodno soglaša klubsko predsedstvo.

Klub je včlanjen v evropsko zvezo klubov Soroptimist international Europe (v nadaljevanju SIE), ki ima sedež v Ženevi, Švica. Razen v evropsko zvezo društev SIE klub kot celota ne more biti včlanjen v kakšno drugo zvezo društev v Republiki Sloveniji ali v tujini.

 


3. člen

 

Znamenja in emblemi

Emblem SIE je doprsni lik ženske z dvignjenimi rokami, v katerih drži napis Soroptimist. Pod tem likom, obžarjenim z žarki ob glavi in listnatima vejama ob straneh, je napis International.

Klub posluje z okroglim žigom v premeru 35 mm, ki ima takoj za prvim robom odtisnjen naziv: Humanitarni klub Soroptimist Celje, v sredini pa je prej opisani lik ženske.

Klubski barvi sta modra in rumena.

 


II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA KLUBA

 

4. člen

 

Klub združuje članice različnih poklicev z namenom in nalogo, da izmenjujejo poklicne in življenjske izkušnje, se zavzemajo za vsestransko uveljavitev žena, razvijajo etične standarde in pravice ljudi, za prijateljstvo, mir in razumevanje med narodi ter za medsebojno pomoč in pripravljenost pomagati bližnjim.

Za doseganje ciljev se članice kluba srečujejo najmanj enkrat na mesec zaradi rednih stikov in družabnosti, organizirajo klubska predavanja in sodelujejo pri klubskih dejavnostih, ki so zlasti:

- klubska pomoč in vsestranska podpora ženskam in otrokom v stiski,
- klubska pomoč in finančna podpora mladim talentom s področja kulture,
- klubska pomoč in vsestranska podpora osebam, ki so odvisne od tuje pomoči,
- sodelovanje z vsemi mednarodnimi Soroptimist klubi in Evropsko federacijo Soroptimist klubov (SlE), tudi z zbiranjem denarnih sredstev zaradi vsestranske pomoči ženskam in članicam kluba, ki so v stiski ali se dodatno usposabljajo in izobražujejo,
- organiziranje klubskih predavanj ali seminarjev iz humanitarnega področja ali kateregakoli strokovnega področja z namenom obveščanja ali izpopolnjevanja občanov in klubskih članic ter dviga etičnih standardov,
- javno delovanje članic kluba z organiziranjem seminarjev in predavanj zaradi vsestranske uveljavitve žena,
- skrb za organizirano klubsko delovanje in družabno življenje članic kluba in klubskih simpatizerk,
- izvedba koncertov in drugih javnih prireditev zaradi zbiranja denarnih sredstev v humanitarne namene.

 


III. DELOVANJE KLUBA

 

5. člen

 

Klub je pravna oseba zasebnega prava, ki ga zastopa vsakokratna predsednica in je za svoj znak prevzela emblem SIE.

Za zakonito poslovanje in delovanje kluba odgovarjata klub in njegova vsakokratna zastopnica.

Klub odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Solidarno in z vsem svojim premoženjem za obveznosti kluba odgovarjajo tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje kluba ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo pravno ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja kluba, čeprav so vedele, da klub ne bo mogel poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja kluba, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.

Do višine pridobljene premoženjske koristi za takšne obveznosti solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist.

 

6. člen

 

Delovanje kluba je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovorna predsednica kluba, ki sama ali preko organov kluba o delu obvešča članice in javnost z/s:
- objavljanjem vabil in zapisnikov,
- izdajanjem občasnih biltenov,
- javnostjo sej organov kluba,
- preko sredstev javnega obveščanja, kadar je to v interesu javnosti ali kluba,
- spletno stranjo na Internetu v primeru, da jo klub ima.

 

IV. ČLANSTVO

 

7. člen

 

Članica kluba lahko postane pod enakimi pogoji vsaka fizična oseba, državljanka Republike Slovenije in starejša od 18 let, ki sprejme pogoje teh pravil (statuta), se po njih ravna in v ta namen podpiše pristopno izjavo ter jo klub sprejme v članstvo, skladno z določili teh pravil in po postopku, določenem v teh pravilih.

Enako velja za članice, ki so v klub prestopile iz drugega soroptimističnega kluba.

Tuje državljanke lahko pod enakimi pogoji postanejo članice kluba in imajo enake pravice ter dolžnosti.

Članice v klubu so enakopravne.

Članstvo v klubu je prostovoljno in osebno.

Klub šteje najmanj 18 aktivnih članic ter seniork.

 


8. člen

 

Klubske članice so aktivne članice, starejše članice (v nadaljevanju: seniorke), častne članice.

Aktivne članice morajo biti v svojem okolju vsestransko uveljavljene in spoštovane, tako v poklicu, kot tudi zaradi svojih osebnostnih in moralnih vrednot.

Aktivne članice postanejo seniorke, ko dopolnijo starost 70 let.

Častne članice so lahko klubske članice, ki imajo za delo kluba posebne zasluge. Častno članico se sprejme na zboru članic, po predhodnem pisno obrazloženem predlogu, ki ga klubsko predsedstvo pred tem v vednost posreduje še vsem članicam kluba.

V delovanje kluba so lahko vključene tudi simpatizerke kluba. To so ženske iz vrst priznanih osebnosti, ki simpatizirajo z delom kluba. V klubu so lahko zastopane z največ 10% glede na število članic.

Pravice in dolžnosti seniork in častnih članic so enake tistim, ki jih imajo aktivne članice, ob omejitvah, ki so določene v 11. členu teh Pravil.

 

9. člen

 

Najmanj dve članici kluba lahko podata utemeljen pisni predlog, da se določena oseba, starejša od 18 let, povabi k članstvu v klubu. O povabilu kandidatke k članstvu odločajo vse članice na rednem mesečnem sestanku soglasno na podlagi predstavitve članic, ki kandidatko za članstvo predlagata.

Kandidatki za članstvo se dodeli mentorica znotraj kluba, ki ob pomoči predsednice kluba kandidatko seznani s pravili in dolžnostmi rednega člana kluba in jo obvešča o sestankih in ostalih aktivnostih. Kandidatka za članstvo ima enake pravice in dolžnosti kot aktivna članica, z izjemo plačila članarine, aktivne in pasivne volilne pravice ter glasovalne pravice na skupščini.

Kandidatka je sprejeta v klub na lastno željo in prostovoljno, v kolikor je v obdobju najmanj 6 mesecev (v to obdobje se ne štejeta julij in avgust) vzorno izpolnjevala obveznosti do kluba, kot so določene v teh Pravilih. Kandidatka je sprejeta v klub po tajnem glasovanju aktivnih članic, pri katerem kandidatka ni prisotna. Odločitev o sprejemu kandidatke mora biti soglasna.

Kandidatka po uspešnem glasovanju podpiše pristopno izjavo in s tem postane redna članica. Novim članicam je na obletnici ustanovne skupščine, na obletnici ustanovnega večera ali na skupščini svečano izdana listina o članstvu in značka, ki je simbol pripadnosti Soroptimist klubu.

Kandidatko, ki v članstvo kluba ni sprejeta, obvesti predsednica kluba s priporočeno pošiljko v roku 15 dni od sprejetja odločitve. Zoper zavrnitev se lahko kandidatka v 15 dneh od sprejema obvestila pritoži na predsedstvo kluba, ki o zadevi ponovno in dokončno odloči.

 


10. člen

 

Članstvo v klubu preneha s prostovoljnim izstopom, zaradi izključitve, s črtanjem, s smrtjo članice ali zaradi prenehanja kluba.

Prostovoljni izstop

Pri prostovoljnem izstopu mora o svoji nameri članica predsednici kluba osebno ali priporočeno po pošti posredovati pismeno in lastnoročno podpisano izjavo. Izstop prične veljati s prvim dnem v mesecu od dneva, ko je predsednica sprejela izstopno izjavo, s tem, da mora do takrat članica poravnati vse finančne obveznosti do kluba ter vrniti klubske oznake in člansko izkaznico.

Izključitev

Ukrep izključitve lahko članici izreče disciplinska komisija, če se ta v nasprotju z določili Pravil ne udeležuje klubskih srečanj, če s plačilom članarine zaostaja za več kot šest mesecev zaporedoma ali sicer v 15 dneh po prejetem pisnem opominu ne poravna oziroma ne izpolni drugih dogovorjenih obveznosti, če s svojim obnašanjem škoduje ugledu kluba ali klubskim članicam in tudi sicer ravna v nasprotju s klubskimi pravili. Pri izključitvi mora članica predsednici kluba vrniti klubske oznake in člansko izkaznico, ter poravnati finančne obveznosti.

Zoper odločitev disciplinske komisije, se članica v 15 dneh od sprejema pismeno izdelane in obrazložene odločbe, lahko pritoži na zbor članic. O pritožbi zbor članic na izredno sklicani seji dokončno odloči v 30 dneh od sprejema pritožbe.


Črtanje iz članstva

Članico kluba, ki se v razdobju enega leta ni udeležila nobenega klubskega srečanja, niti plačala članarine, se lahko na pobudo klubske predsednice ali 5 klubskih članic, brez postopka in posebne utemeljitve, črta iz članstva.

V 15 dneh od sprejema obvestila črtana članica lahko vloži pritožbo na predsedstvo kluba, ki o sporu odloči dokončno. V roku enega leta od dokončne odločbe jo ima članica pravico izpodbijati pred sodiščem.

Črtana članica mora predsednici kluba vrniti klubske oznake in člansko izkaznico ter poravnati finančne obveznosti.

Članica, ki iz kluba prostovoljno izstopi, ne more biti ponovno sprejeta v klub pred pretekom treh let, če pa ji je članstvo prenehalo zaradi izključitve ali črtanja, pa ne pred pretekom petih let.

Članstvo preneha tudi s smrtjo članice in zaradi prenehanja delovanja kluba.

 


11. člen

 

Klubske članice imajo v skladu s temi pravili
pravice:
- voliti in biti voljene v vse organe kluba,
- se udeleževati klubskih dejavnosti ter se zavzemati za njegov ugled,
- s predlogi, pobudami in razpravami sodelovati pri odločanju v organih društva,
- imeti vpogled v finančno in drugo poslovanje kluba,
- sodelovati pri izdelavi delovnih in finančnih načrtov kluba,
- dajati iniciative za poglobitev in širitev klubske dejavnosti;

 

in dolžnosti:
- redno in pravočasno plačati članarino,
- se udeleževati mesečnih klubskih srečanj,
- izvrševati sprejete naloge in funkcije, ki jim jih zaupa zbor članic ali drugi organi društva,
- izpolnjevati sklepe organov kluba,
- aktivno sodelovati pri vseh akcijah, ki spadajo v dejavnost kluba.

 

Seniorke ne morejo biti izvoljene za klubsko predsednico, sicer pa imajo enake pravice in dolžnosti, kot ostale članice.

 


V. UPRAVLJANJE KLUBA


12. člen

 

Organi kluba so:
- zbor članic
- predsedstvo
- predsednica
- dve namestnici predsednice
- zakladničarka - blagajničarka
- sekretarka
- programske koordinatorke
- tehnični komiteji
- nadzorni odbor
- disciplinska komisija.

 

Mandatna doba organov in odgovornih članic kluba je dve leti, razen za zakladničarko - blagajničarko, sekretarko, programske koordinatorke in članice tehničnih komitejev, ki so po preteku dveh let lahko izvoljene ponovno.
Vse članice kluba sodelujejo pri njegovem upravljanju neposredno in osebno.

 


13. člen

 

Zbor članic

Zbor članic sestavljajo vse članice.

Zbori članic kluba so redni ali izredni. Redni zbor sklicuje predsednica kluba po predlogu predsedstva enkrat letno najkasneje do konca meseca marca naslednjega leta. Izredni zbor skliče predsednica na predlog predsedstva, na pisni predlog ene petine aktivnih članic, ali na zahtevo nadzornega odbora in razpravlja o zadevah, zaradi katerih je sklican.

Za redni in izredni zbor veljajo ista pravila.

Predsednica kluba vabi na zbor članic vse članice s pisnim vabilom ali vabilom po elektronski pošti najmanj 8 dni pred nameravanim zborom. Na vabilu morajo biti navedeni kraj, datum in čas začetka zbora s predlogom dnevnega reda. Na zbor članic se po sklepu predsedstva lahko vabi tudi predstavnike državnih organov, organov lokalne skupnosti, zavodov, podjetij, društev ter druge zainteresirane osebe, ki imajo le posvetovalni glas.

Zbor je sklepčen, če je ob napovedanem času začetka prisotnih več kot polovica aktivnih članic.

Če je ob tej uri prisotnih manj članic se počaka petnajst minut, nakar je zbor sklepčen ob prisotnosti več kot ene četrtine aktivnih članic, če je bila v vabilu za sklic zbora članic ta možnost navedena.

Zbor sklepa z večino prisotnih članic. Le v primeru, da pri glasovanju ne pride do večine, je predsedničin glas odločilen.

S kvalificirano (2/3) večino prisotnih članic pa zbor sprejema Pravila, spremembe ter dopolnitve Pravil in odločitev o prenehanju kluba.

Glasovanje v odsotnosti ni mogoče.

 


14. člen

 

Zbor članic prične predsednica kluba in ga vodi do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva, ki potem prevzame vodenje zbora. Na zboru se izvoli še tričlansko verifikacijsko komisijo, zapisnikarico ter dve overovateljici zapisnika, po potrebi pa tudi kandidacijsko in volilno komisijo ter druge organe.

 


15. člen

 

Pristojnosti zbora članic, ki je najvišji organ kluba so:
- izvolitev organov za delo zbora članic,
- odločanje o sprejemu dnevnega reda,
- razpravljanje in sklepanje o poročilih predsednice, predsedstva, nadzornega odbora ter disciplinske komisije,
- razpravljanje in sklepanje o finančnem poročilu ter predloga finančnega načrta,
- sprejemanje načrta dela kluba,
- obravnavanje in sprejem poročil organov kluba,
- izvolitev predsednice kluba in članic klubskega predsedstva, razen sekretarke,
- izvolitev programskih koordinatork, predsednic tehničnih komitejev, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
- odločanje o podelitvi častnega članstva,
- sprejemanje klubskih aktov, njihove spremembe in dopolnitve,
- razpravljanje in odločanje o pritožbah v zvezi z delom ostalih organov kluba in predsednice,
- odločanje o pritožbah zoper odločbe disciplinske komisije,
- odločanje o nakupu in prodaji nepremičnin kluba,
- odločanje o spojitvi in pripojitvi kluba,
- odločanje o predlogih organov kluba.

 


16. člen

 

Predsedstvo

Predsedstvo je kolektivni organ upravljanja kluba ter vodi, usmerja in načrtuje njegovo delo. Sestavljajo ga vsakokratna predsednica, dve namestnici predsednice, od katerih je ena prva namestnica, predhodna predsednica, zakladničarka-blagajničarka in sekretarka. Sestaja se najmanj vsake tri mesece in ga sklicuje predsednica kluba. Predsedstvo je sklepčno, če je prisotnih najmanj 2/3 njegovih članic, ki odločitve sprejema z večino glasov navzočih članic. Seje predsedstva so javne.

Članice nadzornega odbora lahko na sejah predsedstva sodelujejo brez glasovalne pravice. Na prvi seji predsedstvo na predlog predsednice, imenuje sekretarko kluba.

 


17. člen

 

Naloge predsedstva:
- vodi posle kluba med dvema zboroma članic,
- uresničuje program dela in skrbi za izvajanje sklepov zbora članic ter drugih organov kluba,
- skrbi za uresničevanje ciljev in zastavljenih klubskih dejavnosti iz 4. člena teh pravil, usklajuje delo kluba,
- pripravlja materiale za zbor članic,
- podaja predlog zboru članic za izvolitev programskih koordinatork
- na predlog predsednic tehničnih komitejev potrjuje članice tehničnih komitejev,
- pripravlja in zboru članic v sprejem predlaga finančni in delovni načrt,
- skrbi za vodenje finančnega in materialnega poslovanja,
- predlaga zboru članic v potrditev in izvedbo aktivnosti iz programa dela, ki jih šteje za primerne,
- odloča o spremembi naslova sedeža.

Za svoje delo predsedstvo odgovarja zboru članic, kateremu enkrat letno poroča o svojem delu.

 

18. člen

 

Članice predsedstva po izteku dveletnega mandata ne morejo biti vnovič izvoljene v isto funkcijo, ki so jo opravljale v predsedstvu, razen zakladničarke – blagajničarke in sekretarke, ki sta lahko izvoljeni še za naslednji dve leti.

 


19. člen

 

Predsednica kluba

Klub zastopa in predstavlja predsednica, ki skrbi za izvajanje načrtovanih in sprejetih programov ter dejavnosti, ki uresničujejo cilje soroptimizma in so zastavljeni v okviru klubske dejavnosti ter v ta namen odreja naloge klubskim članicam. Usklajuje delo organov kluba in skrbi za izvajanje sprejetih sklepov. Za časa odsotnosti jo nadomešča po njenem pooblastilu prva namestnica. Sama ali skupaj s sekretarko vodi in podpisuje klubsko korespondenco in skrbi za njeno arhiviranje. Za svoje delo odgovarja zboru članic, kateremu enkrat letno poroča o svojem delu.

 

20. člen

 

Namestnici predsednice kluba

Klub ima dve namestnici predsednice, od katerih je kot prva imenovana članica, ki bo po izteku dveletnega mandata vsakokratne predsednice prevzela njeno funkcijo in je v tem svojstvu izvoljena na zboru članic.

Prva namestnica predsednice v času odsotnosti nadomešča predsednico z vsemi pooblastili, sicer pa skupaj s predsednico skrbi in odgovarja za uresničevanje ciljev in programov kluba. V njeno izrecno pristojnost spada še skrb za članstvo in sprejem novih članic ter predlaganje ukrepov, če katera od članic ne izvršuje klubskih pravil.

Za svoje delo odgovarja zboru članic, kateremu enkrat letno poroča o svojem delu.

Druga namestnica predsednice nadzoruje delo programskih koordinatork in tehničnih komitejev kluba, pomaga pri izvršitvi njihovih nalog in jih v ta namen sklicuje vsakih šest mesecev, ali po potrebi. Predsedstvu pripravi predloge za udeležbo na mednarodnih srečanjih ter skrbi za realizacijo sprejetih odločitev.

Za svoje delo odgovarja zboru članic, kateremu enkrat letno poroča o svojem delu.

 


21. člen

 

Zakladničarka - blagajničarka

Zakladničarka - blagajničarka kluba po nalogu organov kluba ali predsednice in v skladu z računovodskimi standardi za društva izvaja sprejete sklepe v zvezi s finančno-materialnim poslovanjem, vodi potrebne evidence v zvezi s članstvom ter pripravlja finančna poročila in letni finančni načrt. V ta namen sodeluje tudi s predsednico tehničnega komiteja za finance. Na zahtevo katere koli članice nadzornega odbora temu pošlje finančno dokumentacijo in tudi poročilo o finančnem stanju kluba. Po končanih prireditvah pa vedno pripravi poročilo o ustvarjenih sredstvih, pridobljenih v humanitarne namene.

Za svoje delo odgovarja zboru članic, kateremu enkrat letno poroča o svojem delu.

 


22. člen

 

Sekretarka

Sekretarka kluba skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi in članicami kluba. Vodi zapisnike o klubskih srečanjih ter drugih aktivnostih iz klubske dejavnosti in pošilja vabila na klubske sestanke s predlogom dnevnega reda, ki je bil predhodno dogovorjen s klubsko predsednico.

Predsednico opozarja, če članice kršijo klubska pravila, ter vodi posebno evidenco o prisotnosti na mesečnih članskih sestankih. Skupaj z blagajničarko opozarja članice kluba na izpolnjevanje sprejetih denarnih obveznosti tako iz plačevanja članarine kot drugih denarnih prispevkov.

Sekretarka kluba odgovarja za izpolnjevanje konkretnih zadolžitev vsakokratni predsednici kluba, sicer pa zboru članic. Predsednica kluba lahko predsedstvu predlaga njeno razrešitev, če občutno zanemarja svoje naloge in obveznosti.

Sekretarka kluba enkrat letno o svojem delu poroča zboru članic.

 

23. člen

 

Programske koordinatorke

Zaradi povezovanja s SlE pri uresničevanju klubskih aktivnosti, programov in dejavnosti, se na zboru članic izvoli še po eno programsko koordinatorko za vsako naslednje področje:

- za ekonomski in socialni razvoj,
- za izobraževanje in kulturo,
- za zdravje in okolje,
- za človekove pravice in položaj žena,
- za mednarodno sodelovanje in razumevanje.

 

Naloge programskih koordinatork:
- za ekonomski in socialni razvoj: spremljanje tovrstnega področja v državi, dajanje pobud državnim organom in nevladnim organizacijam za izboljšanje socialnega stanja prebivalstva, sodelovanje s programsko koordinatorko v SlE za isto področje;

- za izobraževanje in kulturo: skrb za kandidiranje pri mednarodnih sredstvih za šolanje in štipendiranje socialno ogroženih mladih žena, dajanje pobud za organiziranje kulturnih prireditev, sodelovanje s programsko koordinatorko v SlE za isto področje;

- za zdravje in okolje: spremljanje tovrstnega področja v državi, dajanje pobud državnim organom in nevladnim organizacijam za izboljšanje stanja na tem področju, sodelovanje s programsko koordinatorko v SlE za isto področje;

- za človekove pravice in položaj žena: spremljanje področja v državi, dajanje pobud državnim organom in nevladnim organizacijam za izboljšanje stanja na tem področju. Dajanje pobud varuhu človekovih pravic in sodelovanje z Amnesty International. Sodelovanje s programsko koordinatorko v SlE za isto področje;

- za mednarodno sodelovanje in razumevanje: spremljanje dogodkov v SlE, predložitev vabil na organizirana mednarodna srečanja in sodelovanje z drugo podpredsednico o predlogih za udeležbo na mednarodnih srečanjih. Sodelovanje s programsko koordinatorko v SlE za isto področje.

Po izteku dveletnega mandata je vsaka programska koordinatorka, ki za svoje področje nastopa samostojno, lahko izvoljena vnovič.

Za svoje delo odgovarjajo zboru članic ter neposredno sodelujejo s koordinatorkami za isto področje iz SlE.

Enkrat na leto poročajo na zboru članic in enako sekretariatu SlE.

Ena, na zboru izvoljena programska koordinatorka, lahko pokriva največ dve različni področji.

Na poziv predsednice kluba poročajo o izvedenih aktivnostih tudi predsedstvu kluba.

 


24. člen

 

Tehnični komiteji

Klub ima naslednje tehnične komiteje:

- za širjenje klubske dejavnosti,
- za pravila in druge klubske akte,
- za štipendije,
- za finance.

 

Naloge tehničnih komitejev:
- za širjenje klubske dejavnosti: vzpostavljanje stikov z ženami iz drugih regij zaradi ustanavljanja novih soroptimist klubov in sodelovanje ter pomoč pri njihovi ustanovitvi;

- za pravila in druge klubske akte: priprava klubskih pravil, usklajevanje teh pravil z zakoni in njihova predstavitev na mesečnih klubskih sestankih in zboru članic;

- za štipendije: po pridobitvi mnenja programske koordinatorke za izobraževanje in kulturo sodelujejo pri pripravi predlogov glede kandidiranj za dodelitev državnih in mednarodnih štipendij ter iz sredstev kluba. O izbranem kandidatu odloči predsedstvo, tehnični komite pa pripravi vso potrebno dokumentacijo za pridobitev finančnih sredstev iz naslova štipendij;

- za finance: sodelovanje z zakladničarko - blagajničarko ter dajanje ustreznih pobud predsedstvu za porabo sredstev pridobljenih z izvedbo humanitarnih akcij.

Predsednice tehničnih komitejev izvoli zbor članic za dveletno mandatno dobo, z možnostjo ponovne izvolitve.

Vsak komite ima poleg predsednice še dve članici, ki ju po predlogu predsednice komiteja, potrdi predsedstvo kluba.

Komite je sklepčen, če so navzoče vse tri članice.

Naloge komitejev so, da sprotno skrbijo za izvajanje aktivnosti iz področja, za katerega so ustanovljeni, pripravljajo potrebna gradiva in predsedstvo opozarjajo na morebitne opustitve s strani članic kluba. Sestajajo se po potrebi, vendar najmanj vsakih šest mesecev.

Sklepi so sprejeti, če sta zanje glasovali vsaj dve članici. Za svoje delo so članice komitejev odgovorne predsedstvu kluba. O svojih dejavnostih enkrat letno predsednica tehničnega komiteja poroča zboru članic.

 

25. člen

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo tri članice, ki so neposredno izvoljene na zboru članic. Članica nadzornega odbora ne more biti članica predsedstva.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotne vse članice. Sklepi so sprejeti, če tako odločita vsaj dve članici.

Naloge nadzornega odbora:

- nadzira letno finančno poročilo,
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem kluba,
- opozarja predsedstvo na morebitne nepravilnosti pri delovanju kluba,
- zboru članic lahko predlaga predčasno razrešitev organov kluba,
- lahko skliče izredni zbor članic,
- poroča zboru članic o svojem delu.

Nadzorni odbor neposredno odgovarja zboru članic, kateremu enkrat letno poroča o svojem delu.

 

26. člen

 

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija ima tri članice, predsednico ter dve namestnici, od katerih je ena namestnica predsednice kluba. Predsednico in namestnico predsednice izvolijo članice disciplinske komisije izmed sebe na prvem sestanku, ki ga skliče predsednica kluba najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi članic disciplinske komisije na zboru članic.

Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev predsednice kluba, drugih organov kluba ali najmanj petih članic. Sklepi so sprejeti, če so prisotne vse članice disciplinske komisije in če za sklep glasuje večina prisotnih članic.

Za svoje delo odgovarja zboru članic, kateremu enkrat letno poroča o svojem delu.

 


27. člen

 

Disciplinske kršitve, ki jih disciplinska komisija obravnava so:
- kršitve aktov kluba in kršitve, ki so v teh Pravilih opredeljene kot razlog za izključitev iz članstva ( 10. člen teh pravil),
- nevestno in lahkomiselno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu, ki ima za posledico večjo premoženjsko škodo,
- neizvrševanje sklepov organov kluba,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba ali njegovim članicam.

 


28. člen

 

Disciplinski ukrepi, ki jih lahko izreče disciplinska komisija so:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev iz kluba.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeta članica v 15 dneh od dneva, ko ji je bil vročen pismeni odpravek izrečenega ukrepa, pravico pritožbe na zbor članic kluba, ki o zadevi dokončno odloči.

 


29. člen

 

Vsaka članica kluba ima pravico pred sodiščem v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve izpodbijati odločitve organov kluba. Enako pravico ima oseba, ki ji je bilo članstvo v klubu zavrnjeno.

 


VI. FINANČNO POSLOVANJE IN PREMOŽENJE KLUBA

 

30. člen

 

Viri dohodkov so:
- članarina,
- opravljanje dejavnosti kluba,
- darila in volila,
- prihodki iz humanitarnih dejavnosti kluba,
- prispevki fundacij, donatorjev in sponzorjev,
- javna sredstva,
- premične in nepremičnine stvari ter materialne pravice,
- drugi viri.

Klub ima lasten transakcijski račun za ustvarjena denarna sredstva.

Višina in način plačevanja mesečne članarine se določi na letnem zboru članic, sredstva za dejavnost SlE pa se tej odvajajo v višini in na način, kot je določeno in zahtevano v mednarodnih pravilih SlE.

Sredstva, ki jih klub ustvari ali pridobi z izvedbo humanitarnih ter osnovne dejavnosti iz 4. člena teh pravil, se v celoti odvedejo v dogovorjeni namen.

 


31. člen

 

Klub zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, določeni v Pravilih kot temeljnem aktu, v skladu z Zakonom o društvih in veljavnim računovodskim standardom za društva.

Klub vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe. V primeru, da bodo izpolnjeni pogoji iz 4. točke 26. člena ZDru-1 (klub ne bo opravljal pridobitne dejavnosti ali jo bo opravljal le občasno in čigar prihodki preteklega poslovnega leta so manjši od 10.000 eurov), lahko klub vodi le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa bo zagotovil z letnim popisom in ocenitvijo.

Klub za poslovno leto, ki je glede finančnega poslovanja enako koledarskemu, izdela letno poročilo z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida s pojasnili ter poročilom o poslovanju kluba. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja kluba.

Letno poročilo sprejme zbor članic potem, ko je nadzorni odbor pregledal in odobril finančno in materialno poslovanje kluba. Predvsem iz vidika, ali so bila presežna sredstva porabljena za dosego namena in ciljev oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti kluba, določene v teh Pravilih.

 

32. člen

 

Finančne in materialne listine podpisuje predsednica kluba.

Zakladničarka - blagajničarka vodi finančno in materialno poslovanje in podatke izkazuje v skladu z računovodskim standardom za društva.

Finančno in materialno poslovanje kluba spremlja in nadzoruje nadzorni odbor, javnost tega poslovanja pa je zagotovljena s tem, da lahko katerikoli organ kluba ali članica ob vsakem času zahteva vpogled v podatke o finančnem in materialnem poslovanju društva. Zahteva se posreduje klubskemu predsedstvu, ki v sodelovanju z zakladničarko - blagajničarko in sekretarko omogoči vpogled želene dokumentacije.

Za zakonitost finančnega in materialnega poslovanja odgovarjata vsakokratna predsednica in zakladničarka - blagajničarka.

 


33. člen

 

Premoženje kluba

Klub ima lahko premično in nepremično premoženje. Premično je kot lastnina vpisano v inventarni knjigi, nepremičnina pa v zemljiški knjigi pri pristojnem okrajnem sodišču.

Premično premoženje klub pridobi ali odtuji na podlagi sklepa predsedstva, nepremično pa na podlagi sklepa zbora članic.

Z lastnino morajo članice kluba upravljati kot dober gospodar.

 


34. člen

 

Klubsko poslovno leto se prične z vsakim 1. oktobrom.

 


VII. PRENEHANJE KLUBA

 

35. člen

 

Klub preneha po volji članic, s spojitvijo z drugimi društvi ali s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja, ali po samem zakonu.

 


36. člen

 

Zbor članic lahko sprejme sklep o prenehanju kluba, če tako zahteva najmanj polovica vseh aktivnih klubskih članic.

Zahteva za prenehanje kluba se posreduje predsednici, ki jo v obravnavanje in neobvezujoče mnenje odstopi predsedstvu, to pa predloži v odločitev zboru članic.

Sklep o prenehanju kluba je sprejet, če tako odloči najmanj 2/3 na zboru članic prisotnih članic.

V sklepu o prenehanju kluba, ki ga sprejme zbor članic, je treba določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje kluba. Če društvo v sklepu o prenehanju izrecno ne določi naslednika premoženja, velja, da je to tisti Soroptimist klub, ustanovljen po Zakonu o društvih, ki je v Republiki Sloveniji najbližji sedežu kluba Celje.

Morebitna proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

O sklepu zbora članic o prenehanju kluba, zadnja predsednica v 30. dneh obvesti pristojni upravni organ in zahteva izbris kluba iz registra društev.

Zahtevi in sklepu zbora članic mora priložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem kluba, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugo premoženje kluba, način poravnave vseh obveznosti kluba, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa preostanka premoženja kluba na prevzemnika premoženja.

 


37. člen

 

Če je klub trajnejše nelikviden ali postane dolgoročno plačilno nesposoben, se nad njim lahko opravi stečajni postopek po predpisih, ki urejajo insolventnost in prisilno prenehanje.

Pred začetkom stečajnega postopka lahko klub upnikom predlaga sklenitev prisilne poravnave.

 


38. člen

 

Če klub s svojo dejavnostjo meri na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali vzpodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbuja k nasilju ali vojni, ali če z dejavnostjo ustvarja dobiček ali jo opravlja z izključnim namenom pridobitništva, se mu lahko prepove delovanje s sodno odločbo.

 


39.člen

 

Klub preneha po samem zakonu, če dejansko preneha delovati, ali če je bil v razdobju 5. let dvakrat pravnomočno kaznovan za prekršek, ker je delil premoženje med svoje članice, ali ker presežka prihodkov nad odhodki ni porabil za uresničevanje namena ter ciljev kluba oziroma opravljanje nepridobitnih dejavnosti, določenih s temi pravili.

Prenehanje kluba po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni organ z odločbo.

 


40.člen

 

Pristojno sodišče izvede postopek likvidacije v primeru:
- če upnik predlaga postopek prisilne likvidacije, ko je pred tem pristojni upravni organ obvestil o svojih terjatvah, in
- prenehanja kluba zaradi prepovedi delovanja ali po samem zakonu

Odločitev sodišča nadomesti sklep zbora članic o prenosu premoženja kluba.

 


VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


41. člen

 

Zbor članic sprejme Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju kluba, ki mora biti usklajen s temi Pravili v roku 12. mesecev.

 

42. člen

 

Vsaka članica predsedstva, nadzornega odbora ali vsaj 1/3 klubskih članic lahko predlaga spremembe in dopolnitve teh pravil ter sprejem drugih klubskih aktov.

Predlog sprememb in dopolnitev se posredujejo predsednici kluba, ki ga v proučitev in zaradi pridobitve mnenja odstopi predsednici komiteja za statut in druge klubske akte. Po obravnavanju v komiteju se predlog skupaj z izdelanim mnenjem vrne predsednici in se potem obravnava še v predsedstvu kluba.

O sprejemu predlaganih sprememb in dopolnitev klubskih pravil in drugih aktov, se odloča na zboru članic.

 

Celje, dne 16.09.2015
Zastopnica in predsednica kluba
Cvetka Urleb Kovačič

Projekti kluba

  • 1Pomoč bolnišnični šoli v Celju
  • 2Pomoč pri projektu »Tiskaj zeleno«
  • 3Donacija Slovenskemu društvu HOSPIC
  • 4Pomoč socialno ogroženi družini
  • 5Donacija Ginekološkemu odd. Spl. bol. Celje
  • 6Pomoč pri štipendiranju nadarjene glasbenice

Deli z nami

  • Facebook
  • Twitter

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Če želite izvedeti več o piškotkih, ki jih uporabljamo in kako jih izbrisati, si oglejte naše Podrobne informacije.

Sprejemam piškotke za to stran